Ik schaam mij het evangelie niet.

(Geschreven door Wes Kroezenga)

- І -
Iemand zei eens: "De mens is als iemand van edele afkomst die niet meer aan zijn waardigheid denken wil uit vrees te moeten leven naar de vereisten van zijn adel."

Schriftlezing:

Romeinen 1:16,17…"Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die geloof, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek (17) Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.".

Ook de apostel Paulus schaamde zich het Evangelie niet!
Ook Johannes de Doper schaamde zich niet voor het Evangelie. Wat lezen we in:
Mattheus 3:3
"Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een die roept in de woestijn."

Er is een grote nood op deze aardbol! Er is een enorme verharding, liefdeloosheid, onverschilligheid, valse hoop aangaande vrede, geweld, geen eerbied voor het leven (abortus) criminaliteit, losbandigheid enz. enz.

Onze maatschappij is heidens geworden in de volste zin.

We leven in een gebroken wereld. Veel mensen, gelovig of niet, beseffen dat, maar alleen het Evangelie peilt deze ellende van gebrokenheid.

En het Evangelie wijst Jezus Christus, de Zoon van de levende God aan, als de Verlosser!

Maar dan lezen we in:

Romeinen 10:14, 15"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben?

-ІІ-

Vers 15  Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn?

Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. (zie ook: Jesaja 52:7)

Iemand zei eens: "Veel christenen zitten nog in de Ark van Noach." - en "Veel christenen zitten nog in de gevangenis met de deur open."

De Here Jezus heeft ons een opdracht gegeven om het Evangelie te verkondigen, zie o.a. Mattheus 28:16-20; Markus 16:15; Handelingen 1:8.

Laten we lezen:

Mattheus 5:13-16"Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. (14) Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. (15) Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat (1), maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. (16) Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken."

"Gij zijt het zout der aarde"-"Gij zijt het licht der wereld"

Dit zijn nu de beelden die de Here Jezus gebruikte om Zijn discipelen te laten zien welk een invloed zij in de samenleving zouden moeten uitoefenen.

Wat bedoelde de Here Jezus daar nu mee?

Ten eerste: De christenen zijn fundamenteel anders en dat moeten ze ook laten zien!
    -a. De wereld is donker, maar jullie moeten haar licht zijn.
    -b. De wereld is in verval, maar jullie moeten haar zout zijn en het bederf tegen gaan!

-ІІІ-

Ten tweede: Christenen moeten zich niet afscheiden van de wereld, ze moeten zich maatschappelijk niet afscheiden. Integendeel, hun licht moet schijnen in de duisternis en het zout moet het bedorvene doordringen!

"Ga niet als kloosterlingen de wereld uit, maar ga ook niet als wereldlingen met de wereld mee" Uit: verzameling "Korte Wijsheden" (W.K.)


Als we er radikaal (niet fanatiek!) voor kiezen de Weg van de Here Jezus te gaan, en ons niet schamen voor het Evangelie van Jezus Christus, zal ons zout zijn kracht behouden en zal ons licht schijnen, zodat we werkelijk Zijn getuigen en Zijn dienaren zullen zijn er een zegenrijke invloed op de samenleving zullen hebben.

Lieve mensen, er zijn onvoorstelbare offers gebracht voor de eredienst van het geweld. Laten we nog grotere offers brengen voor onze Heer en Heiland, die de wereld zo lief gehad heeft dat Hij Zijn eigen leven ervoor heeft opgeofferd.

Een ding is, we moeten ons niet schamen voor de waarheid (Johannes 14:6). Weet u, dat het woord schamen ook door de Here Jezus Zelf werd gebruikt? Laten we lezen:

Markus 8:38"Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheids zijns Vaders, met de heilige engelen."

We hoeven nooit bang te zijn voor de waarheid. Want God waakt er voor, zie wat de Here God tegen de profeet Jeremia zegt:

Jeremia 1:12Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen."

En wat lezen we in de Romeinenbrief?

Romeinen 8:31b"Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?"

-ІV-

Alle christenen worden opgeroepen om evenals hun Meester, van de waarheid te getuigen!

En de hoogste waarheid waarvan wij getuigen, is natuurlijk Jezus Christus!!

Want Hij is: "De Weg en de waarheid en het Leven"

De Here zegene u.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven