Psalm 97

97:1-6 Een beschrijving van Gods grootheid en rechtvaardigheid.

In deze Psalm word God bezongen voor Zijn grootheid in de schepping en voor Zijn gerechtigheid.

God word in deze Psalm beschreven als: 1) Als de grote schepper van alle dingen, 2) Als de grote getrouwe die zijn goedheid en zijn licht deelt met zijn kinderen.

Psa 97:1   De Here is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen.

HERE komt van Jehovah. De grondbetekenis van deze naam is: "degene die het bestaan heeft in Zichzelf'.

Waarom zouden zij zich verheugen?

Omdat de HERE koning is. En dat is onze vreugde, dat is onze hoop, dat is onze bemoediging en dat is onze rust.

Omdat God de verlosser en redder.is. Zie ook Jesaja 42: 8-12

Omdat God soevereign is, omdat GOD de grote koning is en omdat God de HERE is, regeert hij overal en is Hij overal.

Het koningschap van God. Zie ook Psalm 93, 95, 96:1, 99:1,117:1.

Ook verre landen (eilanden, kustlanden) Jesaja, 42:4; 49:1; 51:5; 60:9; 66:19; Jer. 31:10; Zep 2:11

Psa 97:2    Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon.

In de eerste plaats zien we hier dat:

-Rondom Hem zijn wolken van donkerheid. Zijn wegen zijn omringd met zaken die wij niet begrijpen, Hij is veel te groot voor ons. God is zo ver boven ons verheven. 
-Deut 29: 29, Jesaja 55: 8-9

In de tweede plaats zien we:

-Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon.
-Het woord grondslag betekent: De basis, grondvesting of het fundament.

Gerechtigheid (recht)
1) rechtvaardigheid, rechtschapenheid, juistheid
1a) wat recht of juist of normaal is, oprechtheid, juistheid (van gewichten en maten)

Hebr. 1:8

Wat is rechtvaardigheid? 

-Psalm 1
-Psalm 5:11-12. -Ezechiel 18:5-10. 
-Daniel 9:13-14. 
-Rom. 3:9-20.
-2 Tim. 3:16-17.
-Jacobus 2.

Wie worden er rechtvaardig genoemd? 

-Jezus. Handelingen 3:14 
-Lot. 2 Petrus 2:8
-Elia. Jacobus 5:16
-Abel. Hebr. 11:4
-Abraham.
-Noah. Gen. 7:1
-Job. Job 1:1

Gerechtvaardigd door het geloof. 

-Rom. 5:1
-Rom. 8:1 ff

Psa 97:3  Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. 

Psa 97:4   Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft.

Psa 97:5  De bergen versmelten als was voor het aanschijn des HEREN, voor het aanschijn van de Here der ganse aarde.

De HERE. is zo rechtvaardig dat zelfs de elementen van deze aarde dit recht niet kunnen verdragen. Gods grootheid is zo ongekend.Het komen van God naar de aarde of in relatie tot de aarde word vele malen beschreven in de Bijbel

-Ex. 19:16-20, 20:18-21, Zie ook Psalm 18:7-15, 29

Psa 97:6  De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn heerlijkheid.

Psalm 19; 96:10

97:7-9 Het verschil tussen de afgodendienaars en de kinderen van God.

Psa 97:7
   Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij goden

Jesaja 44: 6-20

Beschaamd:

1) beschamen, beschaamd zijn, teleurgesteld zijn, ontmoedigd zijn 
1a) (Qal)
1a 1) schaamte voelen
1a 2) beschaamd zijn, ontmoedigd, teleurgesteld (vanwege...)

Het is zoals Lukas 20: 18

Psa 97:8   Sion heeft het gehoord en zich verheugd, de dochters van Juda hebben gejuicht om uw gerichten,O HERE.

Psa 97:9  Want Gij, HERE, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.

Allerhoogste. Gen.14:17

In de dagen van deze Psalm waren er veel beeldenaanbidders. Zijn die er vandaag ook nog?

1 Kor. 10:14, Koll 3:5

97:10-12 Een aanmoediging om God lief te hebben.

Psa 97:10
 Gij, die de HERE liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.

Die de HERE liefhebben haat het kwade. 
-Rom. 12: 9, 1 Petrus 3:8-17.

Hij bewaart de zielen van zijn gunstgenoten.

God is de bewaarder en de beschermer van Zijn kinderen. Ps. 28, 46

Psa 97:11   Het Licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart.

Voor degenen die God zoeken. Licht en vreugde.

In het licht van deze Psalm. Vergelijk vers 7.

Psa 97:12  Gij rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam.

Zij die rechtvaardig. zijn. -Verheugt u en looft Zijn heilige naam.

Matt. 5:12; Fill 4:+7

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven