Psalm 2

Deze Psalm is geschreven door David. (Handelingen 4:25-26)

Deze Psalm is een Messiaanse Psalm. Wat hiermee bedoeld word is dat het een Psalm is die een profetie in zich heeft over de komende verlosser voor de wereld, nl Jezus Christus.

Deze Psalm heeft als hoofdthema: "De uiteindelijke overwinning en victorie van de gezalfde van God". Deze Psalm geeft het beeld dat God als grootste altijd zal overwinnen met zijn plannen voor de wereld en uiteindelijk voor alle mensen.

In Handelingen 4 waar naar deze Psalm word gerefereerd word de vervulling van deze woorden toegeschreven een Pontius Pilatus en Herodes.

Deze Psalm is onder te verdelen in 4 stukken.

* 1-3 De verwerping en opstand.

* 4-6 God's reactie.

* 7-9 De verheerlijking van de knecht des Heeren. (Jezus Christus)

* 10-12 Een uitnodiging voor acceptatie en rijkdom.

Psa 2:1   Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid? 

Psa 2:2   De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde:

Psa 2:3     Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

De schrijver van deze Psalm (David) vroeg aan de Heer waarom de heidenen zo erg opstonden tegen de Heer.

In eerste instantie werd dit vervuld aan David, David werd vervolgd als Gods gezalfde.

Ze wilden de gezalfde van de Heer niet ontvangen en dat zij David niet wilde ontvangen was een beeld van dat zij Jezus ook niet wilde en zouden ontvangen.

Handelingen 4:27-31.

Ze wilden de Heere niet dienen, de banden wilden zij van hen werpen, de touwen van de Heer waren te strak en ze wilde ze niet accepteren. Maar ...

Psa 2:4    Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

Psa 2:5    Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:

Psa 2:6    Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.

Maar degene die in de Hemel woont zal lachen. In Zijn toorn en in Zijn grimmigheid zal hij hen laten zien en verschrikken.

Want het besluit van God staat vast: " Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid". God als enige God heeft niemand nodig. En Zijn besluit staat al vast. De gezalfde was tot Koning gesteld en niets kon dat veranderen.

Psa 2:7    Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.

Psa 2:8    Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit.

Psa 2:9   Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.

In de bovenstaande woorden spreekt de Zoon, de knecht, Jezus Christus. Ook Hij zegt dat het de wil van God was dat Hij opgericht zou worden en dat zou zo gebeuren want dat was Gods wil.

Enerzijds zien we hier de raadsbesluiten van God en aan de andere kant Zijn liefde, want juist door deze daad is het leven gekomen tot alle mensen.

De bovenstaande woorden zien we ook terug in Handl 13:33

Psa 2:10    Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde.

Psa 2:11    Dient de Here met vreze en verheugt u met beving.

Psa 2:12     Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!

Hier is dan de uitnodiging van God, een uitnodiging voor acceptatie van Zijn grootheid en liefde.

-Handelt verstandiglijk en laat u tuchtigen.

-Dien Hem met vreze en verheug met beving.

-Kust de zoon.

-Welzalig allen die op Hem vertrouwen.

Zie hier ook Jesaja 1:18-20, 55:1-13

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven