Een extra woord aangaande 2 Korinthe 9: 13

Broeders, in dit schrijven wilde ik nog wat verder ingaan op 2 Korinthe 9: 13.
In dit schrijven wil ik een deel wijden aan verschillende vertalingen, zowel Nederlands als Engels en ik wil ook wat meer specifieke redenen aanreiken, waarom mijn inziens, 2 Kor 9: 13 geen basis geeft om de collecte breder toe te passen dan dat het alleen voor de heiligen is.

De vertalingen.

Onderstaande wilde ik graag laten zien dat alle Nederlandse vertalingen, voor zover ik deze in het bezit heb, spreken allemaal over “aan hen en aan allen”.

Statenvertaling:

2 Kor 9: 13  Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen.

CANISIUS:

2 Kor 9: 13  Door dit bewijs van hulpvaardigheid toch verheerlijken ze God om uw gehoorzaam belijden van Christus’ Evangelie, en om uw milddadige gemeenschapszin jegens hen en jegens allen.

GNB (Groot nieuws Bijbel)

2 Kor 9: 13  Dankzij het bewijs van uw hulpvaardigheid zullen de christenen in Judea God verheerlijken om uw loyale gehoorzaamheid aan het evangelie van Christus en om de vrijgevigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen.

NBG

2 Kor 9: 13  Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus en om uw onbekrompen delen met hen en met allen.

LU (Lutherse vertaling)

2 Kor 9: 13  daar zij door de deugdelijkheid van dit dienstbetoon God prijzen wegens de onderwerping uwer belijdenis aan het Evangelie van Christus, en wegens uwe eenvoudige mededeelzaamheid aan hen en aan allen

LB (Leidse Bijbelvertaling)

2 Kor 9: 13  Immers als gij in dit dienstbetoon de proef hebt doorstaan, prijzen zij God over uw gehoorzaamheid aan uw belijdenis van de Blijde boodschap aangaande Christus en over uw oprecht gevoel van gemeenschap met hen en met allen

Naardense vertaling

2 Kor 9: 13  die door dit blijk van dienstbetoon God verheerlijken om uw gehoorzaam belijden van het evangelie van de Christus en uw eenvoudige blijk van gemeenschap jegens hen en jegens allen.

Willibrord vertaling

2 Kor 9: 13  Door dit bewijs van hulpvaardigheid zullen zij God gaan verheerlijken, omdat u het evangelie van Christus gehoorzaam belijdt en omdat u met hen en met alle anderen vrijgevig wilt delen.

TELOS vertaling

2 Kor 9: 13  daar zij door de beproefdheid van deze dienst God verheerlijken wegens de onderwerping van uw belijdenis aan het evangelie van Christus en wegens de liefdadigheid van de gave aan hen en aan allen.

Als we naar al deze vertalingen kijken zien we dat er overal word gesproken over “hen en allen”.

Ik heb geen toegang tot nog meer vertalingen, maar de Nederlandse vertalingen die ik heb kunnen checken hebben allemaal de woorden, met enige kleine variatie, “aan hen en alle anderen”.

Ik schrijf dit omdat er een Engelse vertaling is, de KJV, die dit vertaald heeft als “unto them and unto all men”.
Meer over dit in het volgende deel.

Engelse vertalingen.

Als we dan gaan kijken naar Engelse vertalingen zien we hetzelfde beeld verschijnen.

ASV

2 Cor 9:13 Seeing that through the proving of you by this ministration they glorify God for the obedience of your confession unto the gospel of Christ, and for the liberality of your contribution unto them and unto all.

KJV

2 Cor 9: 13 Whiles by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them, and unto all men.

ESV

2 Cor 9: 13 By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and for all others.

Als iemand Engelse vertalingen gaat raadplegen zien we ook dat vele Engelse vertalingen, voor zover ik heb kunnen checken, ook allemaal de woorden “unto them and all” hebben.

De KJV is één van de weinige vertalingen die het woord “men” heeft toegevoegd.
In de KJV word het ook schuin geschreven waar mee aangegeven wordt dat het een toegevoegd woord is.

Dus er is totaal geen basis om dit woord “men” toe te voegen in deze tekst.

De context van 2 Kor 8, 9

Reden 1, de context spreekt over een dienstbetoon voor de heiligen.

Als we beginnen in het achtste hoofdstuk zien we dat er elke keer gesproken word over het dienstbetoon aan de heiligen.

2 Kor. 8: 4  en zij vroegen, met alle aandrang, uit eigen beweging van ons de gunst, deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen,

2 Kor. 9: 1  Want over de dienst, die gij de heiligen betoont, u nog te schrijven, acht ik overbodig;

Zelfs in hoofdstuk 9: 12 word gesproken over “het dienstbetoon tot de behoeften van de heiligen”.

2 Kor. 9: 12  Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God.

In deze drie verzen lezen we dat er elke keer gesproken word over een “dienstbetoon aan de heiligen”. Dus de gehele directe context spreekt 3 keer over een “dienstbetoon aan de heiligen”. Dat is veelbetekend.

We lezen dit verder ook in andere passages van het nieuwe Testament.

(Handl. 4: 32- 37; Handl. 11: 27- 30; Rom. 15: 25- 29; 1 Kor. 16: 1- 3; 2 Kor. 8, 9)

Het zou in die zin heel vreemd zijn als er overal geschreven staat dat het voor de heiligen is en dan ineens dat het voor een ieder is.

Reden 2, het principe van gelijkheid.

In dit deel willen we een aantal woorden delen aangaande het principe van gelijkheid dat besproken word in vers 12- 15 in hoofdstuk 8

2 Kor. 8: 12  Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.

2 Kor. 8: 13  Want niet om anderen verlichting te schenken, wordt het u zwaar gemaakt,

2 Kor. 8: 14  maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij,

2 Kor. 8: 15  zoals er geschreven staat: die veel verzameld had, had niet over en die weinig verzameld had, had niet te kort.

In deze verzen, die helemaal in een context staan van het zorgen van elkaar in een financiële zin, spreekt de Geest over het principe dat God gelijkheid zoekt.

Onder wie zoekt God gelijkheid?
Natuurlijk, onder de gelovigen, onder de Christenen.

In deze woorden zien we dat God “gelijkheid” verwacht onder zijn kinderen.

Als Christenen, als een collectief lichaam, de lokale gemeente, ook een verantwoordelijkheid hebben naar ongelovigen, dan zou de gemeente altijd en overal gelijkheid moeten zoeken met alle mensen. Met gelovigen en ongelovigen!!!!! Geloven wij dit? En als we dit geloven, praktiseren we dit?

De context laat zien dat hier alleen over gelovigen geschreven word.

Als Christenen andere Christenen helpen is dit altijd omwille van gelijkheid.
God zoekt gelijkheid onder Zijn kinderen.

Gelijkheid is de taal van de Hemel.

Als de ene gemeente dan hulpbehoevend is, stuurt een andere gemeente hulp om zo gelijkheid te verkrijgen. Dit is krachtig en dit is sterk.

Dit laat ook zien wat God wil voor Zijn kinderen. Gelijkheid.
Gelijkheid in de gemeente, en zelfs gelijkheid onder gemeenten onder elkaar.

In vers 15 word een referentie gemaakt naar de tijd dat Israel manna mocht verzamelen.
In die tijd moest degene de Israelieten die meer verzameld hadden delen met hen die minder hadden verzameld. En zo kwam er gelijkheid.

Ex. 16: 17  De Israelieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder.

Ex. 16: 18  Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had, niet te veel en hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld.

Conclusie

Broeders en zusters, het is mijn conclusie, gebaseerd op het voorgaande dat de woorden “hen en allen” een referentie is naar degene die de gave direct ontvingen en alle andere Christenen.

Daarom ben ik van mening, als vers 13 contextueel gelezen word, dat dit een referentie is naar “hen“ en (die de gift direct ontvingen)  “allen”  dat zijn “alle andere Christenen” met wie er misschien op een ander moment naar gelijkheid gezocht moest worden. 

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX

 

Naar boven